Regulamin portalu Krajowe Centrum Pacjenta

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Portal Krajowe Centrum Pacjenta, dostępny pod adresem internetowym www.kcp.pl, prowadzony jest NSOFTWARE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rynek 60, kod pocztowy 50-116, NIP: 8952113135, REGON: 366213169.
 2. Definicje:
  1. Administrator – NSOFTWARE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rynek 60, kod pocztowy 50-116, NIP: 8952113135, REGON: 366213169, zarządzający Portalem,
  2. Regulamin – niniejszy regulamin, określający w szczególności zasady i warunki korzystania z Portalu internetowego www.kcp.pl, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  3. Portal – platforma medyczna funkcjonująca w domenie www.kcp.pl, świadcząca Usługi dla Pacjentów, Lekarzy Specjalistów oraz Placówek medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Portal ułatwia dostęp Użytkownikom do usług medycznych oraz sprzyja promocji i otwartości, dając możliwość otwartej komunikacji w relacji Lekarz Specjalista, Placówka medyczna – Pacjent. Za pośrednictwem dostępnej wyszukiwarki Lekarzy Specjalistów, Placówek medycznych, Użytkownik ma możliwość dokonywania rezerwacji wizyt. Ponadto Lekarz Specjalista lub Placówka medyczna, świadczący Usługi medyczne za pośrednictwem Portalu mogą zarządzać swoim Terminarzem wizyt oraz umawiać wizyty,
  4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Portal Krajowe Centrum Pacjenta,
  5. Pacjent – Użytkownik, który posiada Konto na Portalu Krajowe Centrum Pacjenta i co najmniej raz skorzystał z Usług medycznych, świadczonych przez Lekarzy Specjalistów lub Placówki medyczne,
  6. Użytkownik niezarejestrowany – Użytkownik, który nie posiada Konta na Portalu Krajowe Centrum Pacjenta i korzysta jedynie z niepełnej funkcjonalności Portalu,
  7. Lekarz Specjalista – osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone właściwymi dokumentami, będąca Przedsiębiorcą, udzielająca świadczeń zdrowotnych (m.in. badanie stanu zdrowia, rozpoznawanie i zapobieganie chorobom, leczenie i rehabilitacja), porad lekarskich oraz upoważniona do wydawania opinii i orzeczeń lekarskich w zakresie swojej specjalizacji. Lekarz Specjalista skatalogowany jest na Portalu według miasta i specjalizacji – Lekarzem Specjalistą może być: Internista, Stomatolog, Chirurg, Pediatra, Ginekolog, Psychiatra, Ortopeda, Psycholog oraz Fizjoterapeuta,
  8. Menadżer placówki - osoba odpowiedzialna za prowadzenia Konta Placówki Medycznej, a także zarządzaniem Profilami, do których zarządzania posiada właściwe uprawnienia nadane przez Administratora,
  9. Placówka medyczna – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w dowolnej formie prawnej, w ramach którego Lekarze specjaliści świadczą Usługi medyczne,
  10. Profil – zbiór informacji, opinii i ocen o poszczególnych Lekarzach Specjalistach i Placówkach medycznych, za pośrednictwem którego Użytkownik może m.in. dokonać Rezerwacji wizyty online,
  11. Rezerwacja wizyty online – dostępna usługa na Portalu Krajowe Centrum Pacjenta, umożliwiająca Użytkownikowi za pośrednictwem terminarza wizyt, dokonanie w formie elektronicznego oświadczenia woli, rezerwacji wizyty w określonym czasie u wybranego Lekarza Specjalisty lub Placówki medycznej,
  12. Terminarz wizyt – dostępna funkcjonalność Portalu Krajowe Centrum Pacjenta, umożliwiająca w formie elektronicznej zapoznanie się z grafikiem wizyt i godzin dyżurów poszczególnych Lekarzy Specjalistów oraz dokonanie Rezerwacji wizyty online,
  13. Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika lub Pacjenta za pośrednictwem Portalu Krajowego Centrum Pacjenta. Względem Usług świadczonych przez Administratora nie znajdują zastosowania przepisy Ustawy na podstawie jej art. 3 ust. 1 pkt 11,
  14. Usługa medyczna – świadczenia zdrowotne, świadczone przez Lekarza Specjalistę lub Placówkę medyczną w szczególności porada lekarska, leczenie, badania diagnostyczne, rehabilitacja, szczepienia ochronne i inne świadczenia zdrowotne w zakresie Usług medycznych świadczonych przez określonego Lekarza Specjalistę lub Placówkę medyczną. Względem Usług medycznych w stosunku do Pacjentów znajdują zastosowanie przepisy Ustawy,
  15. Formularz rejestracji – dostępny na Portalu pod adresem: https://kcp.pl/rejestracja/pacjent/, formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
  16. Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem lub adresem e-mail) i hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika, Posiadanie konta daje możliwość dostępu do określonych usług Portalu,
  17. Rejestracja – wypełnienie Formularza Rejestracji oraz utworzenie Konta,
  18. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Administratorem a danym Użytkownikiem lub Pacjentem, o treści ustalonej Regulaminem, zawierana za pośrednictwem Portalu,
  19. Umowa o Usługi medyczne – umowa zawarta za pośrednictwem Portalu pomiędzy Pacjentem a Lekarzem Specjalistą lub Placówką Medyczną, której przedmiotem są Usługi medyczne,
  20. PayU – operator elektronicznych płatności internetowych działający jako system, który daje możliwość dokonywania oraz otrzymywania wpłat za pośrednictwem sieci Internet dostarczany przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444
  21. Newsletter - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora, polegająca na umożliwieniu osobom zainteresowanym, otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych z Portalem Krajowe Centrum Pacjenta, w tym informacji handlowych.
  22. Forum – forma grupy dyskusyjnej, która służy do wymiany opinii, informacji i poglądów między Użytkownikami Portalu Krajowe Centrum Pacjenta przy użyciu przeglądarki internetowej,
  23. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
  24. Ustawa – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Administrator udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie zarówno do Użytkowników jak i Pacjentów.

 

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Portal Krajowe Centrum Pacjenta, dostępny pod adresem internetowym www.kcp.pl, prowadzony jest przez NSOFTWARE sp. z.o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rynek 60, kod pocztowy 50-116, NIP: 8952113135, REGON: 366213169.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich.
 3. Użytkownik ma prawo do korzystania z Portalu na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie oraz wyboru Usług oferowanych przez Portal oraz Usług medycznych świadczonych przez Lekarzy Specjalistów.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa polskiego i podania prawdziwych danych osobowych (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) oraz ochrony swoich danych identyfikacyjnych (adresu e-mail/loginu oraz hasła),
 5. Niedozwolone jest umieszczanie treści o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną etc.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania pouczeń, czasowego zawieszania, a w ostateczności usuwania Kont Użytkowników Portalu, którzy mimo stosowania uprzednich ostrzeżeń, swym działaniem łamią postanowienia niniejszego Regulaminu, utrudniają korzystanie z Portalu innym Użytkownikom lub naruszają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
 7. Administrator oznacza każdorazowo przy profilu Lekarza specjalisty lub Placówki medycznej lub przy oferowanych przez te podmioty Usługach medycznych, że Lekarz specjalista lub Placówka medyczna występuje jako przedsiębiorca, w związku z czym Pacjentom przysługują wszelkie prawa wynikające z Ustawy lub innych uprawnień konsumenckich.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Portalu, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności i jego serwisem technicznym. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 9. Użytkownik oświadcza, iż nie będzie rościł sobie żadnych praw w związku z ograniczeniem dostępu do Portalu, o którym mowa w powyższym punkcie.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od momentu ich publikacji na stronie internetowej www.kcp.pl, o czym Użytkownicy zostaną uprzednio poinformowani drogą elektroniczną na wskazany przy rejestracji adres e-mail. Wszelkie czynności dokonane przez Użytkowników przed zmianą regulaminu, będą rozpatrywane według obowiązujących wówczas zapisów.
 11. Warunkiem technicznym koniecznym do korzystania z Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest dostęp przez Użytkownika do komputera (lub tabletu, telefonu komórkowego, smartfonu etc.), przeglądarki internetowej (Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera) zaktualizowanej do najnowszej wersji i obsługującej JavaScript oraz dostęp do sieci Internet.

 

§ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Rejestracja
  1. Rejestracja na Portalu jest bezpłatna.
  2. Rejestracja nastąpić może tylko w przypadku poprawnego wypełnienia Formularza rejestracji, znajdującego się na Portalu pod adresem: https://kcp.pl/rejestracja/pacjent/
  3. Dla prawidłowego utworzenia Konta koniecznie jest podanie przez Użytkownika w Formularzu rejestracji, następujących danych:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
   3. numer telefonu.
  4. Po wypełnieniu Formularza rejestracji, System teleinformatyczny Administratora automatycznie wysyła na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wiadomość, zawierającą link aktywacyjny dla Konta.
  5. Aktywacja Konta następuje po kliknięciu przez Użytkownika Portalu w link aktywacyjny, który jest potwierdzeniem założenia Konta.
  6. Aktywacja Konta możliwa jest przez 24 godziny, od wysłania przez System teleinformatyczny Administratora wiadomości, o której mowa w pkt 4.
  7. W przypadku braku aktywacji lub wygaśnięcia linku aktywacyjnego, Konto Użytkownika zostanie usunięte przez Administratora Portalu.
  8. Użytkownik dokonując Rejestracji na Portalu oświadcza, iż jest uprawniony do zawarcia Umowy, a podane przez niego dane osobowe są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
  9. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osobowych Użytkowników oraz odmowy aktywacji Konta lub jego blokady, w przypadku nieprzedstawienia stosownych dokumentów, potwierdzających dane i tożsamość Użytkownika.
  10. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się przez Użytkownika z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacją.</>
  11. Rejestracji Konta może być dokonywana w dowolnym momencie.
 2. Konto
  1. Korzystanie z Portalu przez osoby niepełnoletnie jest możliwe wyłącznie za zgodą ich rodziców lub prawnych opiekunów.
  2. Użytkownik Portalu może założyć tylko jedno Konto, a jego udostępnianie osobom trzecim jest niedozwolone.
  3. Niedozwolone jest korzystanie z Kont należących do osób trzecich, powyższe nie dotyczy rodziców i prawnych opiekunów Użytkowników małoletnich lub całkowicie ubezwłasnowolnionych. Przez prawnego opiekuna rozumie się osobę powołaną do ochrony interesów osobistych i majątkowych osoby małoletniej lub całkowicie ubezwłasnowolnionej, która nie pozostaje pod władzą rodzicielską w celu dokonywania czynności prawnych w jej imieniu.
 3. Zawarcie i rozwiązanie Umowy
  1. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania Rejestracji przez Użytkownika,
  2. Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną oraz zażądać usunięcia jego Konta wysyłając odpowiednią informację drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected].
  3. Żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z Usług, co do których posiadanie Konta na Portalu jest niezbędne.
 4. Zakres Usług świadczonych przez Administratora
  1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora, o których mowa w §1pkt 2 n), polegają na:
   1. umożliwieniu prowadzenia Konta na Portalu,
   2. udostępnieniu wyszukiwarki Lekarzy Specjalistów i Placówek medycznych oraz możliwości zapoznania się z ich Profilami,
   3. umożliwieniu Rezerwacji wizyty online u wybranego Lekarza Specjalisty,
   4. umożliwienie zawierania Umów o Usługi medyczne z Lekarzami specjalistami lub Placówkami medycznymi,
   5. umożliwieniu komunikacji w określonym czasie, z określonym Lekarzem Specjalistą za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Portalu,
   6. umożliwieniu wystawiania ocen i opinii o Lekarzach Specjalistach na ich osobistych Profilach dostępnych na Portalu,
   7. możliwości zgłaszania przez Użytkowników informacji o Lekarzach Specjalistach,
   8. możliwości diagnozowania chorób online poprzez system ekspertowy,
   9. prowadzeniu Newslettera.
   10. możliwości przeglądania Forum oraz aktywnego działania w jego obrębie poprzez dodawanie m.in. tematów, wątków i postów.
  2. Usługa medyczna Rezerwacji wizyty online, o której mowa w pkt 1 c), może odbyć się w Gabinecie Lekarza Specjalisty lub w domu (mieszkaniu) Pacjenta – wizyta domowa.
  3. Usługi, o których mowa w pkt 1 d), e), dostępne są wyłącznie dla Pacjentów Portalu Krajowe Centrum Pacjenta.
  4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub sposób Usług medycznych przez Lekarzy Specjalistów lub Placówek Medycznych. Odpowiedzialność w tym zakresie w pełni ponoszą podmioty wskazane w zdaniu poprzedzającym.
  5. Komunikacja Pacjenta z Lekarzem Specjalistą za pośrednictwem formularza wiadomości dostępnego na Portalu, możliwa jest w ciągu 14 dni od odbytej wizyty.
  6. Oceny i opinie o Lekarzach Specjalistach, o których mowa w pkt 1 f), publikowane są w formie listy według daty ich dodania.
  7. Po weryfikacji informacji, o których mowa w pkt 1 g), Administrator umieszcza Profil Lekarza Specjalisty na Portalu Krajowe Centrum Pacjenta.
  8. Szczegóły dotyczące usługi diagnozowania chorób online poprzez system ekspertowy, o której mowa w pkt 1h), znajdują się w Regulaminie diagnozowania chorób, dostępnym na Portalu.
 5. Rezerwacja wizyty online
  1. Rezerwacji wizyty online można dokonać za pośrednictwem utworzonego wcześniej Konta lub wypełnienia formularza rezerwacji, w przypadku Użytkownika niezarejestrowanego.
  2. Rezerwacja wizyty online przez Użytkowników niezarejestrowanych, dokonana zostaje wyłącznie w przypadku podania kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych. Dla Rezerwacji wizyty online niezbędne jest potwierdzenie przez Użytkownika niezarejestrowanego umówionej wizyty poprzez kliknięcie w otrzymany na adres e-mail link.
  3. Podczas Rezerwacji wizyty online obowiązuje zasada pierwszeństwa. W związku z powyższym o pierwszeństwie Rezerwacji wizyty online w danym terminie, decyduje kolejność jej dokonania, począwszy od najwcześniejszej.
  4. Po dokonaniu Rezerwacji wizyty online, Użytkownik ma możliwość pobrania i wydrukowania potwierdzenia umówionej wizyty, które nie jest dokumentem wiążącym, ponieważ Lekarzowi Specjaliście przysługuje prawo do odwołania wizyty.
  5. Użytkownik ma możliwość rezerwacji wizyty prywatnej lub refundowanej z Narodowego Funduszu Zdrowia.
  6. Wizyty prywatne są odpłatne, a cennik poszczególnych Usług medycznych dostępny jest na Profilu Lekarza Specjalisty. Płatność za Usługę medyczną dokonywana jest w Gabinecie Lekarza Specjalisty po odbytej wizycie. Cena Usług medycznych podana na Profilu Lekarza Specjalisty ma wyłącznie charakter informacyjny, w celu jej potwierdzenia należy skontaktować się z Lekarzem Specjalistą.
  7. Z wizyt refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, może skorzystać wyłącznie Użytkownik posiadający aktualne ubezpieczenie zdrowotne.
  8. Użytkownik zostanie poinformowany o zbliżającym się terminie wizyty wiadomością e-mail oraz sms. Użytkownik otrzyma powiadomienie sms tylko wówczas gdy Lekarz Specjalista, u którego Użytkownik dokonał Rezerwacji wizyty online, wykupił i uaktywnił odpowiedni pakiet sms.
  9. Usługa medyczna, realizowana jest bezpośrednio przez Lekarza Specjalistę, u którego została dokonana rezerwacja wizyty online.
  10. Administrator nie odpowiada wobec Użytkownika za brak możliwości odbycia wizyty z przyczyn leżących po stronie Lekarza Specjalisty lub Placówki Medycznej.
  11. W przypadku wystąpienia okoliczności, wskutek których Użytkownik nie może odbyć zarezerwowanej wizyty online, zobowiązany jest do jej odwołania za pośrednictwem swojego Konta niezwłocznie, nie później jednak niż 5 godzin przed terminem wizyty.
  12. Lekarz Specjalista lub Placówka Medyczna może odwołać zarezerwowaną przez Użytkownika wizytę online w każdym czasie, nie później jednak niż 1 godzinę przed terminem wizyty.
  13. W przypadku odwołania zarezerwowanej wizyty online przez którąkolwiek ze stron, druga strona zostanie o tym poinformowana za pośrednictwem wiadomości e-mail i sms. Otrzymanie powiadomienia sms o odwołanej wizycie online możliwe jest tylko wówczas, gdy Lekarz Specjalista wykupił i uaktywnił odpowiedni pakiet sms.

 

§4. SYSTEM OPINII I OCEN

 1. Użytkownik może za pośrednictwem Portalu oceniać i wystawiać opinie Lekarzom Specjalistom.
 2. Opinie opatrywane są dowolnym podpisem przyjętym przez Użytkownika.
 3. Opinie o Lekarzach Specjalistach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika i dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej i świadczonych Usług medycznych przez Lekarza Specjalistę.
 4. Użytkownik zaświadcza, że wystawiona przez niego opinia i ocena Lekarza Specjalisty jest zgodna za stanem faktycznym.
 5. Ocena i opinia Użytkownika zostanie opublikowana na Profilu Lekarza Specjalisty po akceptacji treści przez Administratora Portalu w ciągu maksymalnie kilku godzin. Akceptacja Administratora dotyczy poprawnej formy i składni opinii, nie jej rzetelności i merytoryczności.
 6. Niedozwolone jest umieszczanie przez Użytkownika treści sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz szeroko rozumianą kulturą dialogu, w szczególności naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób, a także treści mających charakter SPAMU, np. linków zawierających adresy innych stron internetowych.
 7. Lekarz Specjalista ma możliwość jednokrotnego ustosunkowania się do opinii Użytkownika.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.
 9. Każdy Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] lub poprzez opcję zgłoś naruszenie dostępną pod każdą opinią, wszelkie treści, które w sposób rażący naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

§5. ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM

 1. Administrator umożliwia Użytkownikom korzystanie z Forum Portalu, które jest miejscem wymiany informacji, komentarzy (postów) i myśli na tematy związane z Portalem lub Lekarzami Specjalistami.
 2. Użytkownik Forum zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu. Nieznajomość obowiązujących reguł nie zwalnia Użytkownika od odpowiedzialności w sytuacji gdy łamie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Komentarze Użytkowników opatrywane są loginem lub dowolnym podpisem przyjętym przez Użytkownika.
 4. Użytkownik Forum powinien formułować swoje myśli zwięźle i przejrzyście oraz unikać błędów ortograficznych i pisania całego tekstu dużymi literami.
 5. Wypowiedzi Użytkownika zostaną opublikowane na łamach Forum po ich akceptacji przez Administratora Portalu lub upoważnione przez niego osoby, w ciągu maksymalnie kilku godzin. Wspomniana akceptacja dotyczy wyłącznie poprawnej formy i składni postu.
 6. Należy zakładać wątki w odpowiednich dla nich działach. Wątki założone w niewłaściwych działach będą przenoszone do odpowiednich kategorii przez Administratora lub upoważnione przez niego osoby.
 7. Zabronione jest tworzenie takich samych wątków w kilku różnych działach. Powtarzające się wątki będą usuwane. Przed założeniem nowego tematu Użytkownik powinien sprawdzić czy podobna dyskusja już się nie toczy.
 8. Wątki zawierające kłótnie, wyzwiska lub naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu, będą zamykane, a w wybranych przypadkach usuwane przez Administratora.
 9. Niedozwolone jest umieszczanie na łamach Forum wypowiedzi o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną etc.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
 10. Na Forum obowiązuje bezwzględny zakaz używania wulgaryzmów przez Użytkowników.
 11. Zabronione jest pisanie postów niezwiązanych z tematem (off-topiców) lub niewiele wnoszących do tematu, składających się z jednego lub kilku słów bądź samych emotikon.
 12. Niedozwolone jest umieszczanie na łamach Forum wypowiedzi sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, w szczególności naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób, a także wypowiedzi mających charakter SPAMU, np. linków zawierających adresy innych stron internetowych, nielegalne oprogramowania lub informację na temat ich pozyskania.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do kontrolowania treści postów Użytkowników, ich modyfikowania lub usuwania z Forum, w przypadku gdy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wszelkich innych czynności, które uzna za konieczne.
 14. Użytkownik Forum publikuje swoje posty wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na Forum.
 15. Każdy Użytkownik Forum może zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]. wszelkie treści, które w sposób rażący naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. NSOFTWARE S. A. jest Administratorem danych osobowych Użytkowników.
 2. NSOFTWARE S. A. jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 4. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Użytkowników jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności oraz Polityce Plików Cookies.

 

§7. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej; imię i nazwisko Użytkownika, jego adres poczty elektronicznej e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Administrator zobowiązany jest zająć stanowisko co do złożonej przez Użytkownika reklamacji dotyczącej funkcjonowania Portalu w przeciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia.
 5. Brak odpowiedzi ze strony Administratora po upływie wskazanego w pkt 4 niniejszego paragrafu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 7. W przypadku ewentualnych reklamacji świadczonych Usług medycznych przez Lekarzy Specjalistów, należy skontaktować się bezpośrednio z Lekarzem Specjalistą, u którego odbyła się wizyta.
 8. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu należy zgłaszać na adres e-mail: [email protected]

 

§8. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie treści udostępniane na Portalu podlegają ochronie prawnej wynikającej z osobistych oraz majątkowych praw autorskich, które należą bezpośrednio do Administratora, Lekarzy Specjalistów lub podmiotów publikujących na Portalu za zgodą Administratora.
 2. Zabrania się kopiowania oraz rozpowszechniania bez pisemnej zgody Administratora treści znajdujących się na Portalu.
 3. Powyższe dotyczy przede wszystkim wszelkich treści pisanych jak i zdjęć oraz materiałów graficznych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

 

§9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby treści udostępniane za pośrednictwem Portalu były zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, niemniej jednak Administrator nie odpowiada i nie autoryzuje treści umieszczanych przez Użytkownika, Lekarza Specjalistę lub Placówkę medyczną.
 2. Administrator nie odpowiada oraz nie ingeruje w Umowy o Usługi medyczne zawierane pomiędzy Pacjentami oraz Lekarzami specjalistami lub Placówkami medycznymi w szczególności w zakresie płatności oraz ewentualnego odstąpienia.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Lekarza Specjalistę lub Placówkę medyczną Usług medycznych w stosunku do Pacjenta, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Lekarzy Specjalistów oraz osoby trzecie.
 4. Odpowiedzialność za poprawność świadczenia Usług medycznych, fachowość oraz staranność podczas ich świadczenia ponosi wyłącznie Lekarz Specjalista lub Placówki medycznej. Odpowiedzialność Administratora w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączona, w związku z czym Użytkownik nie ma możliwości dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych w stosunku do Administratora Portalu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkownika. W przypadku poniesienia przez Administratora Portalu jakichkolwiek sankcji w postaci kosztów, opłat, kar czy innych form odpowiedzialności z tytułu działalności Użytkownika, zobowiązuje się on pokryć w/w koszty.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poprawność działania usługi powiadamiania sms, która realizowana jest przez Operatora Smart Mobile Solutions Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowa 51 – 354, ul. Poleskiej 29/54, NIP: 8952010286, REGON: 021809857, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000414507. Wszelkie roszczenia związane z realizacją w/w usługi należy zatem kierować wyłącznie do Operatora.
 7. Administrator nie odpowiada za problemy bądź przerwy w działaniu sieci internetowej, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Usług. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Użytkownika w wyniku utraty danych lub niemożliwości przesyłu danych, które spowodowane były przez przerwy w dostępnie do Portalu.

 

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zobowiązuje się do zachowania należytej staranności podczas świadczenia Usług.
 2. Wszelkie spory rozstrzygane będą przede wszystkim w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w niniejszym Regulaminie, powinien zaniechać z dalszego korzystania z Portalu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 08.11.2023 roku.