Polityka prywatności

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. NSOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rynek 60, kod pocztowy 50-116, e-mail: kontakt@kcp.pl, NIP: 8952113135, REGON: 366213169, zarządzającY Portalem www.kcp.pl, chroni prywatność swoich Użytkowników oraz Firm korzystających z Portalu stosując odpowiednie zaplecze merytoryczne oraz techniczne wymagane przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Zbiory danych osobowych Użytkowników Portalu oraz Firm korzystających z Portalu podlegają ochronie fizycznej oraz prawnej dzięki zastosowaniu odpowiedniej infrastruktury technicznej, informatycznej oraz stosowaniu procedur wymaganych przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) oraz ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator danych osobowych szanuje prawo Użytkowników oraz Firm korzystających z Portalu do prywatności dbając o bezpieczeństwo wszelkich przekazywanych informacji za pośrednictwem Portalu Krajowe Centrum Pacjenta.
 4. Niniejszy dokument określa sposób gromadzenia oraz przetwarzania wszelkich informacji w tym danych osobowych, uzyskanych od osób odwiedzających oraz korzystających z Portalu Krajowe Centrum Pacjenta funkcjonującego pod adresem www.kcp.pl.

 

§ 2. DEFINICJE

 

 1. Administrator danych (zwany także Administratorem danych osobowych) – NSOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rynek 60, kod pocztowy 50-116, e-mail: kontakt@kcp.pl, NIP: 8952113135, REGON: 366213169.
 2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Portalu Krajowe Centrum Pacjenta, umożliwiający utworzenie Konta.
 3. Konto (zwane także Kontem Użytkownika) – oznaczony indywidualną nazwą (loginem – adresem e-mail) i hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym w którym gromadzone są dane Użytkownika.
 4. Newsletter – elektroniczny biuletyn informacyjny przesyłany na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 5. Regulamin Portalu – dokument dostępny na Portalu pod adresem www.kcp.pl określający w szczególności zasady i warunki korzystania z Portalu internetowego www.kcp.pl, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 6. Rejestracja – utworzenie Konta na Portalu dokonywane przez prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracji.
 7. Portal (zwany także Portalem Krajowe Centrum Pacjenta) – portal internetowy administrowany przez NSOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rynek 60, 50-116 Wrocław, e-mail: kontakt@kcp.pl, NIP: 8952113135, REGON: 366213169, którego wspólnicy są wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 8. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Portal Krajowe Centrum Pacjenta.
 9. Firma – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 10. Zaufany partner – Firma Netsprint S.A., link do polityki prywatności: http://spoldzielnia.nsaudience.pl/opt-out/

 

§ 3. DANE GROMADZONE PRZEZ PORTAL KRAJOWE CENTRUM PACJENTA

 

 1. Portal gromadzi, przetwarza oraz wykorzystuje dane osobowe dobrowolnie przekazywane przez swoich Użytkowników, a także Firmy korzystające z Portalu wyłącznie kiedy wyrażą oni zgodę na ich przetwarzanie.
 2. Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkowników oraz Firmy korzystające z Portalu przetwarzane są przede wszystkim w celu realizacji w sposób prawidłowy usług świadczonych przez Portal.
 3. Portal gromadzi oraz przetwarza:
 • dane niezbędne do zarejestrowania Użytkownika oraz utworzenia Konta – imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail, hasło, numer telefonu. W przypadku Rejestracji Lekarzy Specjalistów wymagane jest także podanie numeru Prawa Wykonywania Zawodu, a w przypadku wykonywania zawodu bez konieczności uzyskania numer PWZ, zobowiązany jest do przesłania skanu dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje. Ponadto Lekarz Specjalista musi wskazać posiadany tytuł naukowy, dokładny adres wraz z województwem.
 • dane niezbędne w przypadku świadczenia usług przez Portal, których katalog w zależności od świadczonej usługi może ulec zmianie – imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail, hasło, numer telefonu, dane adresowe, podpis na Forum. W przypadku świadczenia usług Lekarzom Specjalistom dodatkowo Portal gromadzi i przetwarza dane związane z jego miejscem pracy, specjalizacjami,
 • dane dotyczące stanu zdrowia Pacjenta, w szczególności informacje o odbytych wizytach ich przebiegu oraz zaleceniach lekarskich po wizycie, dane te Lekarz Specjalista za zgodą Pacjenta może zamieszczać w widocznej wyłącznie dla Pacjenta sekcji - Internetowa karta zdrowia,
 • dane niezbędne w celu prowadzenia Newslettera – adres e-mail,
 • dane niezbędne w celu przygotowania faktury VAT w przypadku Użytkowników Lekarzy Specjalistów – imię i nazwisko, nazwa firmy, dane adresowe, Numer Identyfikacji Podatnika oraz adres e-mail,
 • dane niezbędne w celu przeprowadzenia procesu reklamacji – imię i nazwisko oraz adres e-mail.
 1. Portal przetwarza dane osobowe Użytkowników, a także Firm korzystających z Portalu niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych przez Portal, oraz inne dane, podane przez Użytkownika lub Firmę korzystającą z Portalu, niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi (zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 2. Portal wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania Portalu do potrzeb Użytkownika oraz Firmy korzystającej z Portalu. Użytkownik lub Firma może nie wyrażać zgody na to, aby wpisane przez niego dane zostały zapamiętane i aby mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach Portalu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do danych określonych w niniejszym punkcie. Jeżeli Użytkownik lub Firma nie zgadzają się na personalizowanie Portalu, może wyłączyć obsługę Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
 3. Portal wykorzystuje dane zgromadzone w logach systemowych wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w sieci Internet np. adres IP. Wszelkie dane zgromadzone w logach systemowych w tym dane eksploatacyjne, określające aktywność Użytkownika na Portalu wykorzystywane są przez Portal w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa szczególnie w celach technicznych oraz statystycznych.
 4. Portal gwarantuje wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień jakie wynikają z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w tym m.in. prawo do wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji lub usunięcia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach wspomnianej ustawy. Powyższe Użytkownik dokonać można bezpośrednio za pośrednictwem Konta lub pod adresem e-mail: kontakt@kpc.pl
 5. Zbiór danych osobowych prowadzony przez Portal został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 4. SPOSÓB WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Portal może wykorzystywać informacje przekazane przez Użytkownika, Lekarza Specjalistę lub Firmę korzystającą z Portalu wyłącznie w sposób określony w niniejszym dokumencie oraz za ich wyraźną zgodą (w przypadku Użytkownika po otrzymaniu oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym dokumentem). Każdorazowe wykorzystanie informacji w inny sposób niż określony w niniejszym dokumencie będzie wiązało się z poinformowaniem Użytkownika, Lekarza Specjalisty lub Firmy korzystającej z Portalu o sposobie i celu ich wykorzystania oraz będzie wymagało od nich każdorazowego wyrażenia zgody na wykorzystanie tych informacji.
 2. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przede wszystkim w celu właściwego prowadzenia Portalu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w szczególności w celu obsługi procesu rejestracji, utworzenia Konta, logowania do Konta, przeprowadzania procesu sprzedaży oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania Portalu.
 3. Dane osobowe Użytkowników, w szczególności dotyczące stanu zdrowia Pacjenta, wykorzystywane są wyłącznie w relacji Lekarz Specjalista – Pacjent i nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom.
 4. Dane o których mowa w § 4 pkt. 3 niniejszego dokumentu są zabezpieczone przed ich ujawnianiem poprzez ich szyfrowanie zapobiegające ich odtworzeniu przez osoby trzecie.
 5. Pozostałe dane osobowe przekazane przez Użytkowników mogą być wykorzystywane w celu przesyłania Użytkownikom informacji handlowych pochodzących bezpośrednio od Portalu Krajowe Centrum Pacjenta oraz celem przesyłania Użytkownikom usługi newsletter zawierającej informacje związane z Portalem, w tym dotyczące nowości pojawiających się na Portalu, oraz inne informacje związane z tematyką Portalu. Na takie działanie Użytkownicy wyrażają zgodę podczas Rejestracji.
 6. Pozostałe dane osobowe przekazane przez Użytkowników (adres e-mail) mogą być także wykorzystywane w celu przesyłania Użytkownikom informacji handlowych pochodzących od innych podmiotów współpracujących z Portalem. Na takie działania Użytkownicy muszę wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych.
 7. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez okres korzystania z Portalu tj. posiadania Konta na Portalu. W przypadku usunięcia Konta wszelkie dane Użytkownika zostają usunięte.
 8. Portal nie przekazuje danych osobowych swoich Użytkowników lub Firm korzystających z Portalu wbrew prawu podmiotom trzecim nie ujętym w niniejszym dokumencie. Przekazanie danych możliwe jest wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwowych w szczególności po wskazaniu podstawy prawnej oraz uzasadnienia potrzeby posiadania wspomnianych danych.
 9. W przypadku uzyskania przez Administratora danych wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika lub Firmę z Portalu w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Administrator danych może przetwarzać dane osobowe Użytkownika lub Firmy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika lub Firmy, na zasadach określonych przepisami prawa.
 10. Administrator danych osobowych zastrzega sobie możliwość powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika innym firmom na podstawie pisemnych umów zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883) w celu wykonania przez te firmy usług na rzecz Portalu prowadzących do jego poprawnego działania w szczególności usług związanych z hostingiem, utrzymaniem oraz zarządzaniem serwerów na których funkcjonuje Portal, administracją Portalu, prowadzeniem prac konserwacyjnych Portalu, a także dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnianiem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 11. Przekazanie danych Użytkownika określone w § 3 pkt. 5 następuję z chwilą przekazania danych Użytkownika podczas Rejestracji.
 12. Portal zastrzega sobie prawo do przekazania wszystkich zgromadzonych informacji o Użytkownikach w przypadku restrukturyzacji Portalu, jego sprzedaży, fuzji, wejścia w spółkę, przypisania, przeniesienia lub zmiany przeznaczenia jakiejkolwiek części Portalu. O przeprowadzeniu procesu Użytkownik będzie informowany każdorazowo w przypadku zaistnienia wspomnianego, dzięki czemu będzie mógł zadecydować o dalszym korzystaniu lub tez zaprzestaniu korzystania z Portalu.
 13. Administrator danych zastrzega sobie możliwość przesyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości w formie e-mail w szczególności dotyczących bezpośrednio funkcjonowania Portalu, komunikatów systemowych, marketingu usług własnych.

 

§ 5. ZASADY PRZEKIEROWANIA ORAZ UDOSTĘPNIANIA

 

 1. Na Portalu mogą znajdować się lub też Portal może przekazywać swojemu Użytkownikowi łącza do stron internetowych, adresów e-mail, aplikacji. Wspomniane nie są kontrolowane przez Portal. Użytkownik, a także Firma korzystająca z Portalu powinni mieć świadomość, iż korzystając ze wspomnianych powinien każdorazowo zapoznać się z warunkami świadczenia usług oraz polityką prywatności podmiotów odpowiedzialnych za strony internetowe lub aplikacje do których prowadzą łącza.
 2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania systemów informatycznych, stron internetowych i aplikacji oraz za poprawność adresów e-mail, do których łącza znajdują się na Portalu.
 3. Portal umożliwia kontaktowanie się między Użytkownikami m.in. dzięki korespondencji za pomocą forum dyskusyjnego.
 4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe oraz informacje udostępniane przez kontrahentów Portalu za jego pośrednictwem.

 

§ 6. WYSOKI POZIOM POUFNOŚCI

 

 1. Administrator danych osobowych respektując Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883), zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Pracownicy Portalu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Udostępnione przez Użytkowników informacje w ramach Portalu nie są publicznie ujawniane. Powyższe nie dotyczy opinii wystawianych przez Użytkowników oraz wypowiedzi udostępnianych na łamach Forum Portalu, które są widoczne dla wszystkich.
 3. Udostępnione przez Lekarza Specjalistę informacje w ramach Portalu są częściowo wyświetlane na jego Profilu. Dotyczy to przede wszystkim: imienia i nazwiska, tytułu naukowego, ukończonej specjalizacji, miejsc pracy oraz godzin przyjęć. Dodatkowo wyświetlane są inne dane, podawane przez Lekarza Specjalistę fakultatywnie. Ponadto na każdym Profilu Lekarza Specjalisty dostępne są do wglądu dla pozostałych Użytkowników Portalu, Opinie i średnia ocen Lekarza Specjalisty.

 

§ 7. ZABEZPIECZENIA

 

 1. Portal dokłada najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia danych Użytkowników oraz Firm korzystających z Portalu, w tym danych osobowych w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem danych.
 2. Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych dostępowych do Konta – adresu e-mail oraz hasła.
 3. Wszelkie podejrzenia dotyczące występowania zagrożenia dotyczącego ujawnienia danych lub dostępu podmiotów nieuprawnionych, należy niezwłocznie zgłaszać do Administratora danych osobowych pod adresem: kontakt@kcp.pl
 4. Mimo zastosowania zaawansowanych środków technicznych Administrator danych nie może w pełni zagwarantować tajemnicy składowanych i przesyłanych danych w sieci Internet.

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień zawartych w niniejszym dokumencie powinien zaprzestać korzystania z Portalu oraz dokonać usunięcia Konta.
 2. Użytkownik wypełniając Formularz rejestracji oraz zakładając Konto wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora danych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883) oraz właściwymi przepisami obowiązującymi na terenie RP.
 3. Portal zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym dokumencie. W przypadku dokonania zmian o których mowa powyżej Użytkownik będzie każdorazowo informowany oraz będzie mógł je zaakceptować lub odmówić ich akceptacji.
 4. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 06.07.2022 roku.