Wyszukaj lekarza

z bazy ponad 100 tys. specjalistów

mgr Damian Brela

Specjalizacje:

Psycholog, Psychoterapeuta

Lekarz umożliwia rezerwację wizyt w gabinecie

O lekarzu

Od 1. lipca - nowy gabinet w centrum Wrocławia oraz nowy grafik! 
(obok kina Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 15/41)
WAŻNE INFORMACJE PRZED WIZYTĄ:

1) Podane stawki dotyczą pierwszej konsultacji (100 zł - indywidualna konsultacja; 150 zł - para). 

2) Psychoterapię zawsze poprzedzają konsultacje wstępne – diagnostyczne.

3) Stała stawka jest ustalana indywidualnie w zależności od częstotliwości spotkań (od 1 do 3 w tygodniu). Stałe stawki wahają się od 80 do 120 zł. Wszystkie spotkania zawsze trwają 50 min.

4) Płatność za pierwszą wizytę należy wykonać przed spotkaniem.

5) W przypadku chęci odbycia spotkania ON-LINE należy o tym poinformować po wybraniu terminu. 

6) Możliwość dodatkowych godzin (21.00 - 23.00) oraz w weekendy (tylko konsultacje)  - należy zapytać bezpośrednio. 

7) Rejestracja wizyty minimum jeden dzień wcześniej. 


PŁATNOŚCI: 


Nr konta: 31 1140 0026 0000 5433 5900 5449

Tytułem: Konsultacja psychologiczna

MGR PSYCHOLOGII, SPECJALNOŚCI:

- psychoterapia psychodynamiczna / analityczna;
- psychoandrologia (psychologia męskich spraw);
- seksuologia kliniczna: diagnoza, opiniowanie, terapia, edukacja;
- hipnoza kliniczna / terapeutyczna; 
- przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi oraz młodzieżą.

 
RODO -  https://damianbrela.com/rodo/

CENNIK - https://damianbrela.com/cennik/

MEDTODA PSYCHOTERAPII - https://damianbrela.com/metoda-psychoterapeutyczna/www.damianbrela.com

www.psychologmeskichspraw.com
www.psychoandrologia.com

 

................

Ukończyłem studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, na kierunku Psychologia. Obecnie naukę kontynuuję w całościowym, czteroletnim szkoleniu psychoterapii psychodynamicznej w szkole psychoterapii rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ponadto realizuję studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej w placówce rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Odbyłem wcześniej szkolenie z zakresu hipnozy klinicznej w Towarzystwie Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą w Krakowie oraz kurs z Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej w Krakowie. Ukończyłem również rok kursu psychoterapii integracyjnej we Wrocławiu akredytowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem m.in. w szpitalu psychiatrycznym na Oddziale Stacjonarnym, ogólnopsychiatrycznym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu w postaci praktyk; w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu na oddziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych na stanowisku młodszego psychologa; w gimnazjum oraz szkole podstawowej, a także w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto obecnie regularnie biorę udział w konferencjach, seminariach klinicznych, superwizyjnych, spotkaniach naukowych, warsztatach.

Moim głównym zainteresowaniem zawodowym jest psychoanaliza (klasyczna oraz współczesna). W przyszłości planuję rozwijać psychoanalizę w zakresie jej teorii. Chciałbym swoje idee i pomysły przelewać na papier w postaci licznych publikacji.

Poza pracą jestem ogromnym pasjonatem nauki. Większość wolnego czasu spędzam na czytaniu książek (naukowych) oraz „studiowaniu” ich; kontakcie ze zwierzętami, naturą; sauna oraz jazda samochodem pozwala mi zregenerować się oraz odpoczywać.

Doświadczenie kliniczne zdobywam każdego dnia podczas każdej rozmowy…, gdyż działanie psyche ujawnia się zawsze tam gdzie tylko jest człowiek.

 

................

 

BIOGRAFIA:

Kurs psychoterapii psychodynamicznej, czteroletni, podyplomowe szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (w trakcie)

Seksuologia Kliniczna, podyplomowe studia rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne (w trakcie)

2020: Szkolenie Uzależnienie od seksu – diagnoza i terapia, organizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

2018: Studia podyplomowe – Przygotowanie Pedagogiczne, organizowanym przez Dolnośląską Szkołę Wyższą

2016: Kurs psychoterapii organizowany przez WFOZPiRP (akredytowany przez Sekcję Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)

2014: Kurs Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej organizowany przez Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej

2013: Kurs Podstawy Hipnozy organizowanym przez Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą

2011 – 2016: Jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, na kierunku Psychologia. Temat pracy magisterskiej: “Relacja z obiektem i postawy rodzicielskie młodzieży zagrożonej demoralizacją” pod kierunkiem dr Krystyny Węgłowskiej-Rzepy. Wykorzystano metody badawcze jakościowe – test projekcyjny oraz metody ilościowe – kwestionariusz, 161 stron pracy.

Doświadczenie:

Młodszy psycholog działu terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych (2018) – Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu – zastępstwo – obowiązki:

realizacja programu terapeutycznego oddziału;
prowadzenie oddziaływań o charakterze indywidualnym i grupowym oraz inne zajęcia określone przez kierownika oddziału (np. zajęcia psychoedukacyjne na temat psychologii uzależnienia, zajęcia – trening relaksacyjny dla chętnych);
opracowywanie oraz weryfikowanie indywidualnych diagnoz i programów terapeutycznych;
dokumentowanie swojej pracy w teczkach terapeutycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
uczestniczenie w posiedzenia zespołu terapeutycznego;
uczestniczenie w superwizjach zespołu terapeutycznego;
współpraca z wychowawcą w zakresie pracy penitencjarnej;
podejmowanie oddziaływań psychokorekcyjnych wobec skazanych wykazujących szczególne trudności;
podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania aktom autoagresji, wzajemnej demoralizacji skazanych oraz przeciwdziałanie zrachowaniom prowadzącym do konieczności stosowania środków przymusu bezpośredniego;
wyrażanie opinii w kwestii zastosowania lub zaprzestania stosowania środków wychowawczych;
uczestniczenie w kontaktach z rodziną skazanego dla celów terapeutycznych skazanego;
prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla personelu oddziału terapeutycznego
monitorowanie zachowań zabronionych, np. przemycanie substancji zabronionych wśród osadzonych.
Sądowy Kurator Społeczny dla nieletnich w sadzie rejonowym Wrocław – Krzyki (2018 – 2019):

ocena sytuacji rodzinnej, szkolnej i wychowawczej podopiecznych;
nadzór nad wykonaniem postanowień sądu, monitorowanie sytuacji rodziny, rozliczanie z podjętych działań,
przeprowadzanie interwencji,
wnioskowanie o zmianie środków wychowawczych;
sporządzanie protokołów ze spotkań, opinii, sprawozdań miesięcznych i kwartalnych;
udział w zebraniach z rodzicami, spotkaniach zespołu wychowawczego w szkole;
stały kontakt z wychowawcą szkolnym podopiecznego;
stały kontakt z psychologiem szkolnym lub i pedagogiem w szkole podopiecznego;
działania psychoedukacyjne dla podopiecznych i rodzin;
Psycholog – nauczyciel w Szkoła Podstawowa nr 77 we Wrocławiu (2018) – zastępstwo:

Psycholog – nauczyciel w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 we Wrocławiu (2018/2019):

Psycholog – nauczyciel w Szkoła Podstawowa nr 84 we Wrocławiu (2020) – zastępstwo:

Obowiązki:

prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych;
diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów;
prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych (mini wykłady, pogadanki, warsztaty) w ramach zastępstw lekcyjnych;
regularne spotkania indywidualne z uczniami z trudnościami emocjonalnymi, zachowaniem;
regularne spotkania psychologiczne z uczniem autystycznym;
Wymienione zadania realizowane we współpracy z:

– dyrekcją szkoły;
– rodzicami;
– nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
– nauczycielami i pracownikami innych szkół;
– poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
– poradniami specjalistycznymi;
– innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Współpraca z portalem psychologicznym Konsult-Expert (2017 – 2018):

prowadzenie konsultacji psychologicznych;
prowadzenie spotkań psychoedukacyjnych;
prowadzenie regularnych spotkań psychologicznych;
obsługa portalu, czatu on-line, odpisywanie na wiadomości pacjentów;
doradztwo psychologiczne przy wyborze psychoterapii.
Współpraca z Fundacją Twój Star-up (2018 – obecnie) na stanowisku psychologa realizując:

pomoc psychologiczna on-line osobom z zagranicy oraz z odległych obszarów;
prowadzenie konsultacje psychologicznych on-line lub stacjonarnie;
prowadzenie regularnych sesji psychologicznych;
psychoedukacja;
poradnictwo psychologiczne;
wsparcie osób LGBT;
interwencje psychologiczne np. sytuacje suicydalne.

 

................


Praktyka zawodowa

Praktyka w szpitalu psychiatrycznym na Oddziale Stacjonarnym Ogólnopsychiatrycznym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Przeprowadzanie wywiadów i badań psychologicznych, psychoedukacja pacjentów i rodzin, sesje terapii rodzinnej, uczestniczenie w posiedzeniach zespołu, badaniach pacjentów, rozmowy indywidualne oraz sporządzanie i redagowanie wpisów w dokumentacji medycznej w kartach pacjentów. Opieka nad pacjentami w zajęciach terapeutycznych (muzykoterapia, kinezyterapia, arteterapia, terapia grupowa, filmoterapia), spacerach, spotkaniach społeczności szpitalnej.

 

................

Ponadto uczestniczę w licznych konferencjach, seminariach klinicznych, superwizyjnych oraz szkoleniowych, m.in.:

 

02.2021: wykład psychoanalityczny Wiktora Sedlaka „EMOCJONALNY ROZWÓJ KLINICYSTY” – PTPa

02.2021: wykłady z cyklu „Praktyczne aspekty postępowania karnego” mec. Krzysztof Izdebski

“Lekarz jako świadek w postępowaniu karnym”

“Lekarz jako podejrzany oraz oskarżony w postępowaniu karnym”

“Podstawowe zasady odpowiedzialności karnej”

02.2021: konferencja psychoanalityczna XXX Jubileuszowe Dni IPP „Skąd pochodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”

02.2021: webinar Medical Tribune Polska Sp. z o. o „Diagnoza i leczenie dysfunkcji seksualnych i zaburzeń preferencji. Jak nie popełnić błędu?”

01.2021: wykład Sekcja Psychoterapii Par i Rodzin PTPP „Stan umysłu pary”

12.2020: wykład Panel Kandydatów PTPa „Co jeszcze może pomieścić sesja analityczna? Warsztat psychoanalityka w pracy z pierwotnymi stanami umysłu.”

11.2020: wykład “Lęk, samotność, mniejsza ekspozycja na światło – co jeszcze pogarsza jakość snu w dobie pandemii?” prof. Adam Wichniak

11.2020: konferencja I KONFERENCJA ONLINE: „PSYCHOANALIZA – OD KOŁYSKI DO…” – Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne

10.2020: wykład Jarosława Serdakowskiego „Wprowadzenie i ogólne przedstawienie psychoanalitycznego podejścia do pracy z parami” – Sekcja Psychoterapii Par i Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

10.2020: wykład Piotra Gworczyka “Winnicott i Bion w dialogu. Cz. 1. Punkt odniesienia” – Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne

10.2020: III Forum Zdrowia Psychicznego “Smutek czy depresja – gdzie jest granica?” – Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego – Zrozumieć i Pomóc oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

08.2020: wykład “Wspólna farmakoterapia bólu i depresji: pułapki diagnostyczne i interakcje lekowe” prof. Piotr Gałecki

08.2020: wykład “Przyczyny, charakterystyka kliniczna i terapia depresji w różnych grupach wiekowych” prof. Piotr Gałecki

07.2020: wykład “Czy esketamina może być przełomem w leczeniu depresji lekoopornej?” dr hab. n. med. Marcin Siwek

07.2020: wykład “Jakie obecnie są najczęstsze dylematy w diagnostyce i leczeniu depresji?” dr hab. n. med. Jarosław Woroń, dr hab. n. med. Marcin Siwek

06.2020: wykład “Uzależnienie od alkoholu i lęk w dobie pandemii COVID-19 – najważniejsze aspekty praktyki klinicznej” prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar

05.2020: wykład “Łączenie leków psychotropowych z innymi lekami – wskazówki praktyczne” dr n. med. Iwona Patejuk-Mazurek, prof. dr hab. n. med. Paweł Mierzejewski

05.2020: wykład “Bo odporność bierze się z brzucha – jak prawidłowe odżywianie wpływa na odporność dzieci?” prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht

04.2020: wykład “Problemy organizacyjne i prawne w gabinecie lekarskim” dr n. praw. Radosław Tymiński

04.2018: IV Wrocławskiej Konferencji “Szaleństwo? Zaburzenie? Granice normy” – Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów

02.2018: wykład “RODO – Nowe zasady ochrony danych osobowych w praktyce lekarskiej: praktyczne informacje o wymogach, prawach pacjentów i sankcjach” adwokat Joanna Mamczur

10.2017: seminarium „Psychoterapia – ramy teoretyczne i możliwości zastosowań praktycznych” – WFOZPiRP

02.2015: konferencja XXIV Dni IPP pt. „Uzależnieni” – Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii

01.2015: seminarium kliniczne (superwizyjne) prowadzonym przez W. Sedlaka – analityka szkoleniowego Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego

02.2014: konferencja XXIII Dni IPP pt.: „Romantyczni” – Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii

11.2013: konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego poświęconej myśli i teorii D.W. Winnicotta pt. „Perspektywy Winnicottowskie”

10.2013: seminarium „Treści i techniki terapeutyczne odpowiednie do faz rozwojowych w Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi metodą Wernera Meinholda (H.I.T.T.)” – Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą

 

................

Od 2017 członek POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO

Były członek Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą

 

pokaż pełny opis

Cennik wizyt i usług

Wykonywane usługi Cena
wizyta lekarska (psycholog) 100.00 zł
wizyta lekarska (psychoterapeuta) 100.00 zł

Gabinet: ul. Kazimierza Wielkiego 15/41, IV piętro, Wrocław (obok przystanku Rynek oraz Kina Nowe Horyzonty) Skype: Damian Brela psycholog

Gabinet: ul. Kazimierza Wielkiego 15/41, IV piętro, Wrocław (obok przystanku Rynek oraz Kina Nowe Horyzonty) Skype: Damian Brela psycholog

Gabinet: ul. Kazimierza Wielkiego 15/41, IV piętro, Wrocław (obok przystanku Rynek oraz Kina Nowe Horyzonty) Skype: Damian Brela psycholog

Gabinet: ul. Kazimierza Wielkiego 15/41, IV piętro, Wrocław (obok przystanku Rynek oraz Kina Nowe Horyzonty) Skype: Damian Brela psycholog

Gabinet: ul. Kazimierza Wielkiego 15/41, IV piętro, Wrocław (obok przystanku Rynek oraz Kina Nowe Horyzonty) Skype: Damian Brela psycholog

Gabinet: ul. Kazimierza Wielkiego 15/41, IV piętro, Wrocław (obok przystanku Rynek oraz Kina Nowe Horyzonty) Skype: Damian Brela psycholog

Gabinet: ul. Kazimierza Wielkiego 15/41, IV piętro, Wrocław (obok przystanku Rynek oraz Kina Nowe Horyzonty) Skype: Damian Brela psycholog

Gabinet: ul. Kazimierza Wielkiego 15/41, IV piętro, Wrocław (obok przystanku Rynek oraz Kina Nowe Horyzonty) Skype: Damian Brela psycholog

Gabinet: ul. Kazimierza Wielkiego 15/41, IV piętro, Wrocław (obok przystanku Rynek oraz Kina Nowe Horyzonty) Skype: Damian Brela psycholog

Gabinet: ul. Kazimierza Wielkiego 15/41, IV piętro, Wrocław (obok przystanku Rynek oraz Kina Nowe Horyzonty) Skype: Damian Brela psycholog

Miejsce przyjęć i kontakt

Terminarz wizyt

1 Wybierz termin wizyty 2 Potwierdź dane 3 Gotowe!
następny tydzień ›

Sierpień 2022

Godzina
Poniedziałek
15.08
Wtorek
16.08
Środa
17.08
Czwartek
18.08
Piątek
19.08
Sobota
20.08
Niedziela
21.08

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

07:00 - 07:50
07:00 - 07:50
07:00 - 07:50
09:00 - 09:50
09:00 - 09:50
10:00 - 10:50
10:00 - 10:50
10:00 - 10:50
16:00 - 16:50
18:00 - 18:50
19:00 - 19:50
20:00 - 20:50

Byłeś na wizycie u tego lekarza? Dodaj opinię!

Podziel się swoim doświadczeniem, które jest niezwykle ważne dla innych pacjentów

Oceń lekarza

Opinie nie są dodawane automatycznie, aby Twoja opinia została dodana przestrzegaj regulaminu. Jak dodać opinię?

bardzo dobra

dobra

neutralna

zła

bardzo zła


Opinie

Ilość opinii: 0

|

Średnia Ocen: 0

Ten lekarz nie został jeszcze oceniony. Dodaj pierwszą opinięWrocław - znani lekarzeSzukasz psychologa z miejscowości Wrocław?

Kliknij i wyszukaj innego specjalistę


Wyszukaj innego lekarza